• آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 38 آخرین فصل منتشر شده :مشخص نشده !
  • زبان :Korean محصول :Korea
  • ستارگان :Ara Go,Sang-jin Han,Park Hoon
  • Fa
  • En
در دوران سلسله چوسان چهار نفر از اقشار مختلف جامعه باهم متحد شدن تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه است را بر تخت پادشاهی بنشانند…
Set during the Joseon Dynasty period, four people from different walks of life come together to make Prince Lee Geum the King and reform the Saheonbu. The four people are Lee Geum, Yeo Ji, Park Moon Soo, and Dal Moon.